Definition på frivilligt arbejde og frivillig organisation

Definition på frivilligt arbejde
(Fra Børne- og Socialministeriets hjemmeside)


Ved frivilligt arbejde forstås en indsats, der:
- er frivillig
Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (for eksempel afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.

- ikke er lønnet
At frivilligt arbejde ikke er lønnet udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, for eksempel transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde

- udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt
Derved afgrænses frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer.

- er til gavn for andre end én selv og ens familie

- er formelt organiseret
At frivilligt arbejde er formelt organiseret betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, for eksempel at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.

Definition af frivillig organisation
(Fra Børne- og Socialministeriets hjemmeside)


Betegnelsen ’frivillig’ bruges om de foreninger, der organiserer frivilligt arbejde. En frivillig organisation adskiller sig på den måde fra private virksomheder samt offentlige organisationer og institutioner.

En frivillig organisation er:
- frivilligt grundlagt
At en frivillig organisation er frivilligt grundlagt betyder, at den frivillige organisation eller forening er fri til at opstå og nedlægge sig selv. Frivillige organisationer adskiller sig eksempelvis fra statslige organisationer, hvis opgaver og formål som oftest er fastsat ved lov.

- ikke-profit orienteret
At en frivillig organisation er ikke-profit orienteret vil i denne sammenhæng sige, at organisationen ikke drives med henblik på at give økonomisk overskud. Et eventuelt overskud investeres i organisationen, og anvendes i overensstemmelse med organisationens formål.

- baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft
For at en organisation kan blive betragtet som frivillig, skal enten bestyrelsen og/eller organisationens konkrete aktiviteter være baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft.. Frivillige organisationer har dog ofte ansatte, og i enkelte tilfælde er det kun bestyrelsen, der udgøres af frivillig arbejdskraft, mens de øvrige aktiviteter i organisationen udelukkende udføres af lønnede medarbejdere.

- kendetegnet ved, at medlemskabet er frivilligt
At medlemskabet er frivilligt vil med andre ord vil sige, at deltagelse i organisationens aktiviteter skal ske af egen fri vilje.