Fokus på integration

Mange danskere ønsker at være med til at tage imod og hjælpe flygtninge, der er kommet til Danmark den seneste tid. Frivilligrådet er optaget af, hvordan vi sikrer, at de kræfter kan komme til at gøre en forskel og hvordan vi skaber de bedste rammer og fjerner evt. barrierer. Det har vi gjort gennem en række initiativer.

Frivilligheds- og Integrationskaravanen

Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter var i foråret 2016 rundt på en Frivilligheds- og Integrationskaravane i alle landets regioner for at mødes med engagerede borgere og tale om hvordan civilsamfundets potentiale kan udfoldes i forbindelse med integration af nyankomne flygtninge. På hvert møde holdt to lokale aktører oplæg om deres konkrete erfaringer. Vi har samlet de lokale historier i en publikation til inspiration for andre.


Hent publikationen "Integration - hvilken rolle kan civilsamfundet spille? 12 lokale historier til inspiration"


Læs og artiklen "Integration går gennem civilsamfundet" i Altinget Civilsamfund, som er udarbejdet på baggrund af karavanen.

Frivilligheds- og Integrationsdøgnet

I december 2015 var ca. 200 aktører fra civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige samlet til et døgnmøde for at finde nye handlingsrettede modeller for, hvordan civilsamfundet i højere grad kan understøtte integrationen af nyankomne flygtninge i lokalsamfundet. Døgnet summede af aktiv dialog og var i øvrigt kendetegnet ved en konstruktiv tilgang og stor villighed til at finde fælles løsninger og nye samarbejdskonstellationer. Resultatet af deltagernes arbejde er nu blevet samlet. Formålet med opsamlingen er at inspirere til det videre arbejde via eksempler på modeller, bidragsydere og budskaber fra grupperne. Der er både nævnt emner, som går igen i flere grupper, og enkeltstående idéer, som kan inspirere.

Læs opsamlingen Frivilligheds- og Integrationsdøgnet 2015 - Tendenser, idéer og gruppernes modeller

Anbefalinger til integrationsprogrammet i kommunerne

Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet har givet deres anbefalinger til det kommende integrationsprogram for nyankomne flygtninge i kommunerne. Anbefalingerne er bl.a. udarbejdet på baggrund af de udfordringer og anbefalinger, som kom frem på Frivilligheds- og integrationsdøgnet i december 2015.


Rådene anbefaler regeringen at give særlig opmærksomhed til følgende anbefalinger:

1) Det er afgørende for god integration, at indsatsen lokalt iværksættes hurtigt og koordineret. Det bør således være målet at flygtninge, der opnår opholdstilladelse, oplever en modtagelse, der sikrer hurtig indslusning i lokalsamfundet, herunder via de fællesskaber der eksisterer i det lokale civilsamfund.
2) Indsatsen bør planlægges og tilrettelægges i dialog mellem kommune og det lokale civilsamfund. Der er stor parathed og interesse i civilsamfundet, blandt borgere, i det lokale foreningsliv og erhvervslivet, for at tage medansvar for en vellykket modtagelse og integration.
3) Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter ser det som en svaghed i integrationsprogrammet, at det ikke omfatter indsatsen for børn og unge. Børn og unge er en vigtig kilde for hele familien i forhold læring af sprog og en nøgle til at opbygge relationer til lokalsamfundet og fx andre forældre.


Læs en samlet beskrivelse af rådenes Anbefalinger til integrationsprogrammet

Rådets øvrige markeringer på området

Samskabelsesproces under Folkemødet med Resonans
Under hele Folkemødet blev der udviklet nye løsninger på integrationsudfordringerne på tværs af mange aktører. Processen er tilrettelagt af konsulentvirksomheden Resonans og der bliver fuldt op på løsningerne i løbet af 2016.

Følg det fortsatte arbejde på Resonans' hjemmeside


Ministerdebat på Folkemødet
Debatten tog udgangspunkt i spørgsmål og anbefalinger fra deltagerne på de regionale møder på Frivilligheds- og Integrationskaravanen. Deltagerne i debatten var: Inger Støjberg, udlændinge- integrations- og boligminister. Karen Ellemann, social- og indenrigsminister. Vibe Klarup Voetmann, Formand, Frivilligrådet. Yasar Cakmak, Formand, Rådet for Etniske Minoriteter. Sine Egede, Chef for sociale formål, Bikubenfonden. Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester, Københavns Kommune. Martin Damm, Formand, KL.


Debatindlæg fra Vibe Klarup Voetmann i Altinget Civilsamfund d. 12. april
Det er visionsløst at sige, at frivilligheden bør mønstre sig selv i forhold til integrationsindsatsen. Sådan skriver Frivilligrådets formand Vibe Klarup Voetmann i kølvandet på debatten mellem Venstres Jan E. Jørgensen og venligboer Gitte Haslebo.

Læs debatindlægget V bør have visioner for civilsamfunds rolle i integration


Rådet høringssvar ifm. lovforslag om ændring integrationsloven
Frivilligrådet har d. 19. april 2016 afgivet høringssvar til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet vedr. Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven mv.

Læs høringssvaret her