Høringssvar om bekendtgørelser og vejledninger som følge af aftale om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde

Tirsdag, december 5, 2017

Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde har sammen afgivet høringssvar d. 5. december 2017.

HØRINGSSVAR

Bekendtgørelser og vejledninger som følge af aftale om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde vil danne grundlag for ensartet implementering i landets A-kasser. Det vil gøre det lettere for mennesker på dagpenge, efterløn og fleks- og ledighedsydelse at udføre frivilligt arbejde. Vi vil gerne kvittere for at Center for Frivilligt Socialt Arbejde har været inddraget i arbejdet med at udforme bekendtgørelser og anbefalinger.

For at sikre det bedst mulige udgangspunkt for ensartet implementering, anbefaler vi følgende til bekendtgørelser og vejledninger som følge af aftale om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde:

Definition af mindre organisation, forening eller lignende

Frivilligt arbejde med karakter af primær drift og vedligeholdelse må udføres uden fradrag i ydelsen, hvis der er tale om mindre organisation, forening eller lignende, hvor der er højest tre lønnede årsværk.

Det er positivt, med denne klare vejledning. Det er dog vores bekymring, at lokalforeninger og frivilliggrupper under store, frivillige organisationer som fx Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp eller Red Barnet ikke vil blive betragtet som mindre organisationer mv. til trods for, at deres ledelse og økonomi er uafhængig af hovedorganisationen, og ikke nødvendigvis har ansatte. Vi anbefaler derfor at præcisere kategorien ”mindre organisation, forening eller lignende”, så den også dækker over selvstændige lokalforeninger og frivilliggrupper, som indgår i en større organisation. Det kan fx være hvis en lokalforening eller frivilliggruppe har deres eget CVR-nummer. Konkret foreslår vi følgende ændring til ”Ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde” til § 13 stk. 7:

• ”… Såfremt der er højest tre lønnede årsværk i organisationen mv., herunder selvstændige lokalforeninger og frivilliggrupper i en større organisation, vil organisationen mv. betragtes som en mindre organisation, forening eller lignende”.

Derudover forudser vi, at nogle organisationer mv. vil blive vurderet til at falde uden for kategorien af mindre organisationer, foreninger mv., hvis de har ansatte på særlige vilkår, fx i fleksjob, løntilskud, praktik eller andre støtteordninger, som gør, at de overskrider de tre lønnede årsværk uden at have tilsvarende økonomisk kapacitet. Vi foreslår, at det præciseres i vejledningen, at vurderingen udelukkende skal ske på baggrund af antal lønnede årsværk på ordinære vilkår, da det i højere grad vil modsvare organisationens faktiske størrelse og økonomi og derudover vil afhjælpe bureaukrati i A-kasserne, der vil opstå ifm. beregninger af årsværk ved forskellige typer ansættelser. Det bør præciseres i vejledningen, hvilke ansættelsesformer, der falder udenfor kategorien af ordinær beskæftigelse, for at sikre ensartet implementering.

Behov for formidling af regler til A-kasser

Der er behov for at formidle de nye regler til landets A-kasser og de berørte medlemmer for at sikre ensartet implementering. Fx har de nuværende lovgivning givet anledning til en del usikkerhed blandt dagpenge- og efterlønsmodtagere, særligt vedrørende forskellen på frivillig aktivitet og frivilligt arbejde. Denne sondring fortsætter med de nye regler, og dermed er udfordringen stadig aktuel. Formidlingen kunne fx ske ved at udarbejde materiale med vejledning til de nye regler for ledige og målrette undervisning til relevante sagsbehandlere i A-kasserne. I en sådan indsats anbefaler vi, at Center for Frivilligt Socialt Arbejdes konkrete viden med rådgivning af frivillige og foreninger bliver inddraget.