Nyheder

Årsmøde - sidste chance

Frivilligrådets årsmøde 2017


42 % af danskerne er frivillige. Og spørger man dem, hvorfor de bruger deres fritid som frivillige i fx idrætsforeningen, genbrugsbutikken, værestedet, lektiecafeen eller lokalforeningen, så svarer de, at de gerne vil gøre en forskel for andre, ha´ det sjovt og være en del af et fællesskab. I frivilligverdenen står der fællesskaber klar på alle hylder.

Ros til regeringens forslag til civilsamfundsstrategi – den største knast venter stadig på løsning

PRESSEMEDDELELSE

København den 9. oktober 2017
Regeringen præsenterer i dag sit forslag til civilsamfundsstrategi. Forslaget er en del af regeringens oplæg til Satspuljeforhandlingerne. Forslaget indeholder mange gode tiltag, der styrker det frivillige sociale område primært på lokalt niveau. Frivilligrådet opfordrer til, at økonomien på området bliver grundigt analyseret.

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup, udtaler om forslaget:

Frivilligt arbejde for mennesker på dagpenge og efterløn

Frivilligrådet mener, der bør være så gode rammer for at være frivillig som muligt. Reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtagere har været en barriere for at engagere sig.

Regeringen vil nu indføre en ny lov, der giver dagpenge- og efterlønsmodtagere mulighed for at være frivillige i hhv. 10 og 15 timer om ugen mod 4 timer i de gamle regler, samt at man kan engagere sig i flere forskellige sammenhænge end tidligere.

Frivillighedsundersøgelsen 2017

Danskerne engagerer sig færre timer som frivillige end tidligere og antallet af danskere, der har været frivillige er faldet fra 43% i 2012 til 41% i 2017. Det viser en frivillighedsundersøgelse foretaget af Rambøll for Børne- og Socialministeriet.

Vi har samlet nogle hovedtal fra rapporten.

Tal for mennesker uden for arbejdsfællesskaber (Defineret som borgere på kontanthjælp og førtidspension som primær indkomst. Gruppen af dagpengemodtagere indgår i gruppen af øvrige borgere):

Frivillig Fredag

Pressemeddelelse fra Frivilligrådet

Fredag d. 29. september 2017 er det Frivillig Fredag – dagen hvor frivilligheden fejres, synliggøres og debatteres. Der afholdes over 300 forskellige aktiviteter rundt omkring i hele landet. Det er syvende gang, der afholdes Frivillig Fredag.

Frivillig Fredag er en anledning til at fejre de frivilliges indsats og den store betydning frivilligheden har for vores samfund. Med årets tema Vis værdien ønsker Frivilligrådet, der koordinerer dagen på nationalt plan, at synliggøre frivillighedens værdi.

Anbefalinger fra taskforce: Flere danskere væk fra kanten af samfundet

Tretten procent af danskerne føler sig holdt uden for samfundet. Det viser undersøgelse fra TrygFonden og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fra 2017. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for både den enkelte og for samfundet som helhed. Børne- og socialministeren har sammen med innovationsministeren nedsat en task force, der skal gøre noget ved problemet. Task forcen kommer i dag med fem anbefalinger til politiske tiltag, der kan sikre, at flere kan få mulighed for leve et godt liv som en del af vores fælles samfund.

Alvorlige konsekvenser for foreningerne

Regeringens forslag om at ændre købsmomsordningen vil få alvorlige konsekvenser for foreningerne. Almennyttige organisationer står til at miste 150 mio. kr. som følge af forslaget, der er en del af regeringens finanslovsudspil. Det betyder mindre hjælp til udsatte grupper, børn og trængte familier.

Eksempelvis står Mødrehjælpen til at miste ca. 800.000 kr. Konsekvensen for dem vil være at 900 færre familier vil kunne modtage rådgivning.

Ungdommens Røde Kors står til at miste ca. 872.000. Det er nogenlunde det beløb det koster at køre 90 klubtilbud i et år.

Høringssvar om databeskyttelsesloven

Frivilligrådet har sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde afgivet høringssvar om databeskyttelsesloven.

Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde anbefaler at databeskyttelseslov bør tage hensyn til foreningslivets mangfoldighed, så frivillige og ansatte i frivilligt drevet foreninger ikke bliver pålagt flere administrative byrder.

Baggrunden er at Justitsministeriet har udsendt forslag til ny databeskyttelseslov. Loven skal erstatte den gældende persondatalov og supplere EU’s persondataforordningen med danske regler.

Dagpengeaftalen er landet

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale har indgået en aftale om at lempe og forenkle reglerne for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere. Dagpengemodtagere må fremover udføre frivilligt arbejde i op til 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, og efterlønsmodtagere i 15 timer. tidligere lå grænsen på 4 timer om ugen. Der er ingen begrænsning for modtagere af fleksydelse eller ledighedsydelse.

De nye regler kan træde i kraft 1. januar 2018.

Sider